Stadgar

Stadgar för

Framtid Borensberg

§ 1 Föreningens namn är: ”Framtid Borensberg”.

§ 2 Styrelsen har sitt säte i Borensberg, Motala Kommun.

§ 3 Ändamål och arbetsuppgifter

Framtid Borensberg är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Verksamhetsområdet är Borensbergs centralort med omnejd.

Övergripande mål är att verka för en social, kulturell, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling i verksamhetsområdet.

Föreningen har till ändamål att främja verksamhetsområdet genom att:

– Stärka demokratin och förkorta avstånden mellan kommunen och befolkningen samt samarbeta med kommunen för att decentralisera kommunal verksamhet till Borensberg.

Verka för en god infrastruktur.
Utveckla och verka för en bra boendemiljö för åretrunt- och fritidsboende.
Medverka till en bibehållen och förbättrad kommersiell och samhällelig service.
Verka för turism anpassad till naturens, miljöns och lokalbefolkningens villkor.
I samverkan med föreningar, organisationer, myndigheter, företag och enskilda bidra till att skapa en kreativ anda och verka för etablering av företag.

Framtid Borensbergs främsta arbetsuppgifter är att:

Bevaka och arbeta för medlemmarnas intressen i relation till kommun, regionala och statliga myndigheter och andra organisationer.
Stimulera, stödja och bedriva lokalt utvecklingsarbete. Samverka med föreningar organisationer och företag.
Driva utvecklingsprojekt tillsammans med, och med stöd av kommunen, regionen, staten, EU, sponsorer, fonder och stiftelser.
Sprida information och aktiviteter som stärker samhörigheten på landsbygden samt mellan stad, tätort och landsbygd.

Framtid Borensberg arbetar utifrån värdegrunderna: Demokrati, mångfald och jämställdhet.

§ 4 Medlem:

Såsom medlemmar räknas fysiska personer i Borensbergs centralort med omnejd, som delar föreningens målsättning och följer dess stadgar.

§ 5 Medlemsavgift:

Årsmötet beslutar om medlemsavgift.

§ 6 Stormöte: (medlemsmöte)

Stormöte skall hållas minst två gånger under ett kalenderår.
Kallelse till stormöte sker genom lokala anslag och på föreningens hemsida, kallelsen skall ske senast två veckor före mötet.
Den valda styrelsen skall leda stormötesförhandlingarna.
Stormötet kan förse styrelsen med idéer och förslag inom ramen för föreningens verksamhetsområde.
Styrelsen skall till stormötet rapportera åtgärder som vidtagits på grund av tidigare mötens förslag.

§ 7 Årsmöte:

Årsmötet är Framtid Borensbergs högsta beslutande organ och det hålls varje år före mars månads utgång. Varje medlem äger en (1) röst på årsmötet. Medlem har rätt att motionera till årsmötet, motionerna skall vara inlämnade senast den 15 januari.

Kallelse till årsmötet sker genom annons i lokalpress samt med lokala anslag.

Kallelse skall ske tidigast fyra (4) och senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte och senast en (1) vecka före extra årsmöte.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

Mötets öppnande
Val av ordförande, sekreterare, och två justerare tillika rösträknare för årsmötet
Frågan om stämman är utlyst i behörig ordning
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för det gångna året
Revisorernas berättelse
Frågan om fastställande av resultat och balansräkning
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
Behandling av inkomna motioner
Ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet
Beslut om medlemsavgift
Beslut om arvode för styrelse och revisorer
Verksamhetsplan och budget
Faställande av antal ledamöter i styrelsen
Val av styrelse jämte suppleanter:
Ordförande 1 år
Ordinarie ledamöter och suppleanter
Val av revisorer jämte suppleanter
Val av valberedning
Avslutning.

Extra årsmöte skall påbjudas när styrelsen finner att behov föreligger, eller när någon av föreningens revisorer skriftligen begär detta och i skrivelsen redogör varför.

Vid extra årsmöte må andra ärenden icke bli föremål för beslut än de som angivits i kallelsen.

§ 8 Styrelsen:

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som skall bestå av lägst sju (7) och högst elva (11) ordinarie ledamöter, samt två (2) suppleanter. Ledamöter och suppleanter väljs växelvis med en (1) mandatperiod om två (2) år. Ersättare (suppleanter) inträder i den ordning som årsmötet bestämt. Övriga funktioner som vice ordförande, kassör och sekreterare utses av styrelsen.

Vid val av styrelse ska beaktas en representativ sammansättning med hänsyn till kön, ålder och kompetens i Borensberg. Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och kan därutöver utse arbetsgrupper allt efter behov samt representanter i eventuella samarbetsgrupper.

Arbetsutskottet ska bestå av minst tre (3) personer och ansvara för det löpande arbetet mellan styrelsens möten samt förbereda och verkställa styrelsens beslut.

Styrelsen skall hålla minst fyra (4) ordinarie möten under året och därutöver när ordföranden anser det är behövligt eller minst tre (3) av styrelsens ledamöter så begär eller på uppmaning av revisorerna. Styrelsen är beslutmässig när mer än hälften av ledamöterna och antingen ordförande eller vice ordförande är närvarande.

Enkel majoritet gäller och vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Samtliga ersättare inbjuds att närvara vid styrelsens möten. Icke tjänstgörande ersättare har yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Protokoll skall föras vid styrelsens och arbetsutskottets möten.

§ 9 Firmatecknare

Föreningens tecknas av styrelsen eller av den eller de som styrelsen utser.

§ 10 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår utgörs av kalenderår från 1 januari – 31 december

§ 11 Årsredovisning

Styrelsen skall lämna årsredovisningshandlingar till revisorerna senast en månad före ordinarie årsmöte. Revisorerna ska senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte överlämna revisionsberättelse till styrelsen.

§ 12 Revisorer:

För att granska föreningens årsredovisning och räkenskaper samt styrelsens förvaltning skall årsmötet utse två (2) ordinarie revisorer samt en (1) revisorssuppleant. Om så krävs för föreningens verksamhet skall auktoriserade revisorer väljas.

§ 13 Valberedning:

Valberedning väljs på ett (1) år av årsmötet och ska bestå av tre (3) personer varav en (1) är sammankallande.

§ 14 Stadgeändring:

För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller att beslut härom skall fattas vid två (2) på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall i båda fallen fattas med 2/3 majoritet av de närvarande.

§ 15 Upplösning av föreningen:

Vid föreningens upplösning gäller att beslut härom skall fattas vid två (2) på varandra följande medlemsmöten varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. Beslut skall i båda fallen fattas med 2/3 majoritet av de närvarande.

Vid upplösning av föreningen, skall uppkomna tillgångar fördelas enligt beslut av det sista medlemsmötet enligt föreningens ändamål.

Dessa stadgar är antagna av Framtid Borensbergs årsmöte den 14 maj 2008